Bostäder

Fisksätra

320 lägenheter i Fisksätra

Belatchew Arkitekter bjöds in att ta fram förslag till kompletteringsbebyggelse om 320 lägenheter i Fisksätra, Nacka kommun. Analysen av platsen påvisade behov av att skapa bättre kopplingar inom området och tillföra en bebyggelse som kompletterade den befintliga med mångfald i byggnadsvolymer, byggnadshöjder och kulörer.

Utmaningen var att skapa kompletterande bebyggelse som hanterar bullret från Saltsjöbanan och trafiken samtidigt som den tillför området nya urbana kvalitéer utan att ta bort de värden som uppskattas idag. En viktig komponent var också att förstärka den sociala kontakten inom området genom att bättre ta till vara de flöden av människor som rör sig mellan Saltsjöbanan och centrum, samt skapa en kontinuitet mellan de befintliga gårdarna och de nya.

Den kompletterande bebyggelsen består av byggnader i en ny, mindre och mer uppbruten skala, mellan 3 och 8 våningar höga, som komplement till den befintliga storskaliga strukturen.

Ett nytt dynamiskt gaturum mot Fisksätravägen skapas där såväl byggnadshöjd som fasadlivens läge varierar. Husen har givits en mild färgpalett där grundkulörerna vitt, sand och mörkgrått kompletteras av grönt, blått och gult. Ett hus avviker från denna färgsättning genom att vara det enda röda och även något högre då dess placering signalerar centrum. Den röda färgen knyter också mer an till den befintliga färgskalan.

De nya gårdarna har kopplats ihop med befintliga upphöjda gårdar på ett naturligt sätt som främjar flöden och kopplar ihop det gamla med det nya kring en gemensam gård. Till förmån för gröna ytor har vi arbetat med att reducera de asfalterade ytorna kring husen samt att aktivera gårdarna. Terrasser och mjuka ramper skapar en naturlig övergång mellan ny och befintlig gård. Genom att på detta sätt länka existerande gårdarna och ge dem starkare karaktär skapas mötesplatser och nya flöden till gatan, som i sin tur skapar förutsättningar till en bättre kommunikation mellan byggnaderna och det närliggande vattnet.

Fisksätra by Belatchew Arkitekter