Livscykelanalys (LCA) i designfasen
Belatchew Labs

LCA och kostnadskontroll i designfasen

Projektet syftar till att utveckla ett verktyg för att förbättra beslutsfattandet kring ekonomi och miljö genom att granska processer för både byggnation av ett projekt och resten av byggnadens livscykel. Projektet delas in i faserna research, programmering samt testfas

Byggbranschen har på senare år gjort stora framsteg i sina beslutsprocesser, bland annat tack vare digitala BIM-verktyg. Dessa nya processer har visat att en grundlig översikt i de tidiga stadierna leder till effektivare design och konstruktionsfaser. De nya verktygen tillåter dock inte användarna att göra en analys av projektets livscykel, så kallad livscykelanalys (LCA), vilket är en vetenskaplig mätning av projektets livslängd.

De existerande LCA-metoderna vid analys av komplexa system som bostadshus är tids- och resurskrävande, vilket gör det svårt för arkitekter att använda dem dagligen utan att vara LCA-experter. Därför överlämnas dessa uppgifter till specialiserade konsulter vilket kan leda till fördröjda bedömningar med slutsatser som levereras efter att viktiga designbeslut redan har fattats.

Eftersom Belatchew Arkitekter anser att det är viktigt att integrera verktyg som ger arkitekter möjligheter att fatta val som leder till mer miljövänliga byggnader syftar projektet ”LCA och kostnadskontroll i designfasen” – med stöd av Boverket – till att utveckla ett verktyg som:

  • Undviker upprepad manuell datainmatning. Eftersom LCA-beräkningen utvecklas i BIM-mjukvaran själv uppdateras alla ändringar i BIM-modellen automatiskt i livscykelanalysen.
  • Jämföra olika materialalternativ i realtid, vilket hjälper användaren att fatta beslut medan förändringar testas i modellen.
  • Utvärdera hela byggnadens livscykel genom olika miljö- och ekonomiska indikatorer. Detta ger en mer noggrann analys av byggnadens hållbarhet redan i ett tidigt konstruktionsskede.

 

Boverket har beslutat om att bevilja stöd åt Belatchew Arkitekters F&U inom livscykelanalus, enligt förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder.

Boverket motiverar sitt beslut enligt följande:

”Boverket anser att det som beskrivs i den aktuella ansökan har goda förutsättningar att uppfylla syftet med stödet. Därför beviljas bolaget stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder.”

En viktig aspekt av projektet är att skapa – och sprida – kunskap om LCA i designfasen, varför ett antal åtgärder initierats och planeras.

Till att börja med har bloggen ”LCA och Kostnadskontroll” skapats på http://lca.belatchew.com/.

Bloggen uppdateras varje vecka med nyheter och ny kunskap, och är också ett kommunikationsverktyg där man kan kommentera, ställa frågor och ge feedback. De nyheter och den kunskap som publiceras på bloggen kommer även att distribueras i form av ett nyhetsbrev.

Inom ramen för projektet kommer även ett antal workshops och konferenser genomföras.

– Vi är glada över att Boverket tror på vår innovativa verksamhet inom ramen för Belatchew Labs, och ger oss möjligheten att bidra till utveckling av nästa generations BIM-verktyg, så att vi i förlängningen kan bidra till ett mer hållbart byggande, säger Rahel Belatchew, VD och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter.