Belatchew Arkitekter vinner parallellt uppdrag i Norra Djurgårdsstaden

1 september 2010

Bjork vy fran Husarviksgatan_2

Skanska som är byggherre och initiativtagare till det parallella uppdraget har valt att gå vidare med Belatchew Arkitekters förslag till två miljövänliga bostadshus i Norra Djurgårdsstaden etapp 2.

Norra Djurgårdsstaden i Hjorthagen är en ny innovativ och hållbar stadsdel som kommer att realiseras under det kommande decenniet, och omfatta ca 5 000 nya bostäder samt lokaler för service och kommersiella verksamheter.

Belatchew Arkitekters förslag omfattar två bostadshus med totalt ca 100 lägenheter. Bostadshusen är utformade för att uppfylla den nya stadsdelens högt ställda miljömål. Några exempel:

– Närmare 50 cm tjocka väggar garanterar en hög värmeisolering och balkonger och skärmtak skapar naturlig solavskärmning.
– På fasadernas generösa balkonger finns växthus integrerade som tillsammans med vajrar spridda på fasaderna skapar en matta av växtlighet som bildar ett av fasadens ytskikt.
– Solceller på husens tak producerar 30% av fastighetselen och ventilationen sker via sk FTX system.
– Generösa entréer och gemensamma takterrasser skapar mötesplatser för de boende.
– Avfallsmängder minimeras genom avfallskvarnar och sophämtning sker via sopsug.
– Husen har gröna tak som absorberar regnvattnet och minskar belastningen på dagvattensystemet.
– Cykling uppmuntras genom väl tilltagna och lättillgängliga cykeluppställningar.

Följade citat är hämtade ur bedömningsgruppens utvärdering:

”Det mest estetiskt tilltalande förslaget.(…) Förslaget håller en hög arkitektonisk nivå rakt igenom. (…) Helhetsintrycket är både variationsrikt och sammanhållet. Båda husen är skulpturala med väl genomförda kompositioner, proportionering samt bearbetad ljus- och skuggverkan.
(…)
[Belatchew Arkitekter] har arbetat medvetet med klassiska kvalitéer som axialitet, rundgång och ljusföring. De flesta lägenheterna har höga upplevelsekvalitéer trots de komplicerade förutsättningarna. Den genomgående 4:an i lamellhuset utmärker sig särskilt med sin rumsliga elegans. De generösa balkongerna på punkthuset är rumsligt bearbetade och tillför en extra dimension till boendet.”

Hela pressmeddelandet kan läsas här.

Fler bilder på projektet finns här.

###

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter